2022-ൽ മെനോബ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്താണ്?

വിശദാംശം

 

പുതിയ ഷെൽ HIFU ഓരോ വെടിയുണ്ടകളിലും 22000 ഷോട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.


പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച്-15-2022